Nieuwsbrief
Inloggen
v
Kramp neemt per 1 oktober 2022 de activiteiten van Motor Snelco over (klik hier voor meer info)
Algemene Voorwaarden van MotorSnelco

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
(gedeponeerd bij KvK Flevoland onder nummers 51359057 en 51358700)
van de besloten vennootschap MOTOR SNELCO BV te Emmeloord
(Kamer van Koophandel Flevoland Handelsregister 51359057)
en de besloten vennootschap MOTOR SNELCO INTERNATIONAL B.V. te Emmeloord
(Kamer van Koophandel Flevoland Handelsregister 51358700)


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: de besloten vennootschap Motor Snelco BV of Motor Snelco International BV en haar eventuele rechtsopvolgers, die als zodanig partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot verkoop en/of levering van producten (met name motoren en onderdelen).
2. Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst.
3. Producten: zaken, goederen, alsmede diensten zoals onderwijs, reparatie en onderhoud, advies en inspectie.


Artikel 2: Toepasselijkheidheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en overeenkomsten (waaronder die welke via elektronische weg en/of via de webshop/website van leverancier tot stand komen) tussen leverancier en afnemer die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en daarmee verband houdende diensten (deze zaken en diensten hierna gezamenlijk te noemen:“producten”) door leverancier aan afnemer.
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en voor zover leverancier die met de afnemer expliciet in een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarin deze voorwaarden zijn opgenomen; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
2.3 Indien de afnemer één maal een overeenkomst met leverancier heeft gesloten op basis van deze algemene voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden tevens door dat feit toepasselijk op iedere volgende met leverancier te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van die overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of een verklaring waarin deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
2.4 Leverancier wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden van de hand.
2.5 Eventuele inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden, waarnaar de afnemer bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst of anderszins verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door leverancier zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle genoemde prijzen van leverancier zijn exclusief BTW, overige kosten en toeslagen, waaronder transportkosten, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.
3.2 De prijzen van leverancier en eventuele toeslagen zijn gebaseerd op de ten tijde van een aanbieding geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen, transportkosten en loonkosten. Indien leverancier na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, transportkosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is zij gerechtigd deze meerkosten aan afnemer door te berekenen.


Artikel 4: Aanbiedingen en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen van leverancier, in welke vorm ook gedaan, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en in principe geldig tot 30 dagen na het uitbrengen daarvan, tenzij leverancier binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij leverancier reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft.
4.2 Overeenkomsten zijn voor leverancier eerst bindend indien en voor zover hij, na ontvangst van de order van afnemer, dan wel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door afnemer, deze schriftelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen door de leverancier zijn niet bindend dan nadat en voor zover zij door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Leverancier is gerechtigd verhogingen van tarieven, opgekomen na het tijdstip van de aanbieding doch vóór het tijdstip van de dienstverlening of levering aan de afnemer in rekening te brengen. De verhogingen worden naast de overeengekomen prijs en/of tarieven vermeld in de aanbieding of overeenkomst extra bij de afnemer in rekening gebracht.
4.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, prestaties, resultaten, rendementen, modellen en overige gegevens die door leverancier worden verstrekt, al dan niet opgenomen in haar catalogi, brochures, advertenties, reclamemateriaal, website/webshop, prijslijsten/couranten, aanbiedingen, orderbevestigingen en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden leverancier niet en afnemer mag niet onverkort vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5 Voor fouten en afwijkingen van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, prestaties, resultaten, rendementen, modellen en overige gegevens die door leverancier worden verstrekt als in het vorige lid van dit artikel bepaald is de leverancier niet aansprakelijk.


Artikel 5: Kwaliteit en omschrijving
5.1 Leverancier verbindt zich jegens afnemer om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
5.2 Leverancier verbindt zich jegens de afnemer hem goederen te leveren, die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van degelijke uitvoering zijn.
5.3 Leverancier staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit door leverancier kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
5.4 Leverancier is na levering niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enig andere redenen uit het verkoopprogramma van de leverancier zijn vervallen.


Artikel 6: Verpakking en verzending
6.1 Leverancier verbindt zich jegens afnemer om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
6.2 Heeft de afnemer echter speciale wensen ten aanzien van de verpakking of acht de leverancier het noodzakelijk om een speciale verpakking toe te passen, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk berekend.
6.3 De goederen zullen door de leverancier bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden aangeboden aan, de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
6.4 Wanneer de leverancier voor de verpakking en het transport laaddozen, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laaddozen enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de afnemer aan de leverancier schadevergoeding verschuldigd is.


Artikel 7: Levering
7.1 De leverancier zal de goederen voor zover mogelijk leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop de leverancier de order heeft bevestigd.
7.2 Indien partijen een leveringstermijn hebben afgesproken dan wel indien leverancier een leveringstermijn heeft aangegeven, heeft te gelden dat die leveringstermijn niet is aan te merken als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Leverancier garandeert niet dat een levering zal plaatsvinden binnen de afgesproken dan wel aangegeven leveringstermijn.
7.3 Overschrijding door leverancier van een leveringstermijn als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel, kwalificeert niet als een aan leverancier toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door afnemer en heeft aldus evenmin als gevolg dat de leverancier aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de afnemer als gevolg van de feitelijke langere leveringstermijn geleden schade.
7.4 Leverancier heeft te alle tijde het eenzijdige recht om goederen in gedeelten te leveren, behoudens in die gevallen dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
7.5 Indien bestelde producten worden geleverd zonder dat een vertegenwoordiger van afnemer aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en er op het afleveradres geen beveiligde, afgesloten ruimte is voor de transporteur om de producten in te plaatsen, geldt de verklaring van de transporteur dat hij de producten in goede orde geleverd heeft als voldoende en volledig bewijs dat de producten in goede orde zijn geleverd.
7.6 Indien op verzoek van de afnemer de levering wordt uitgesteld, ofwel bespoedigd, dan heeft de leverancier recht op vergoeding van de door hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de in artikel 16.5 omschreven rente over de prijs van de in het uitstel betrokken goederen.
7.7 Als sprake is van opschorting van verplichtingen door de leverancier worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de levering of de werkzaamheden niet in de planning van de leverancier kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden en/of levering worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.


Artikel 8: Overgang eigendom en risico
8.1 Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van de producten op de afnemer overgaan bij aflevering.
8.2 Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de leverancier zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de afnemer over, zodra de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
8.3 Vanaf het moment van levering draagt de afnemer het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook.
Wanneer afnemer het transport op zich neemt, draagt afnemer vanaf het aanbieden van de door leverancier aan de transporteur geleverde producten het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook, waaronder tevens het risico van opslag, laden, transport en lossen.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
9.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over het overgaan van eigendom en/of risico op afnemer is bepaald, blijft leverancier eigenaar van alle door hem op enig moment aan afnemer geleverde producten totdat de koopprijs en alle overige opeisbare vorderingen die leverancier op afnemer mocht hebben uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen rente en kosten, volledig zijn voldaan. Zolang de hiervoor omschreven voldoening niet heeft plaatsgevonden zal de koper de zaken niet mogen vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, noch op enigerlei wijze uit zijn bedrijf brengen. Bij de verwerking door of vanwege afnemer van de door leverancier aan afnemer geleverde goederen met andere goederen, verkrijgt leverancier mede-eigendom van de nieuwe zaak, in verhouding van de factuurwaarde van door leverancier geleverde goederen tot de aankoopprijs van de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking
9.2 Op door leverancier aan afnemer geleverde goederen, die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:238 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die leverancier uit welke hoofde dan ook op afnemer mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door leverancier geleverde goederen die door afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor leverancier haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren. Afnemer verklaart nu reeds voor alsdan bevoegd te zijn tot de verpanding, daaraan op eerste verzoek van leverancier mee te werken, en verklaart tevens dat hij niet in strijd met lid 1 van dit artikel enig ander beperkt recht op de goederen heeft doen vestigen, een en ander op straffe van de in lid 3 genoemde boete.
9.3 Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is leverancier gerechtigd om geleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust dan wel waarop het in lid 2 bedoelde pandrecht rust bij afnemer of derden die de zaak voor afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen (onverschillig of deze in een product of tot nieuwe producten “verwerkt” zijn). Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde bedrag.
9.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarover te informeren, zulks aangezien afnemer de schriftelijke toestemming van leverancier nodig heeft om de vorenbedoelde rechten op de goederen te doen vestigen.
9.5 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van leverancier en op straffe van de in lid 3 genoemde boete:
- de vorderingen die afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door leverancier geleverde goederen te verpanden aan leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als het eigendom van leverancier;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht en ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van afnemer jegens leverancier wil treffen en welke afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer.


Artikel 10: Rechten van intellectuele eigendom
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt leverancier de auteursrechten en alle rechten van industriële/intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
10.2 De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van leverancier ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, deze gegevens mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.


Artikel 11: Reclames, gebreken en klachttermijnen
11.1 Afnemer dient de gekochte goederen direct bij de levering – of indien zulks niet mogelijk is zo spoedig als daarna mogelijk is – te (laten) onderzoeken. Afnemer heeft het recht om de door hem gekochte goederen zo nodig voor verzending te controleren. In voornoemde gevallen dient de afnemer onder meer te onderzoeken:
- of de juiste goederen zijn geleverd;
- of de afgeleverde goederen wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemming met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Indien de afnemer bij het in het vorige lid bedoelde onderzoek constateert dat hetgeen is geleverd niet beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht zulks schriftelijk binnen acht dagen na het tijdstip van de levering aan de leverancier te melden, bij gebreke waarvan de afnemer uit hoofde van de gestelde gebreken geen enkel recht meer jegens leverancier heeft en geldend kan maken.
11.3 Indien sprake is van niet-zichtbare gebreken, die afnemer bij het in lid 1 bedoelde onderzoek naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet had kunnen c.q. behoeven te ontdekken, dien de afnemer zo mogelijk binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen dertig dagen na aflevering, de leverancier schriftelijk in kennis te stellen van voornoemde niet-zichtbare gebreken, bij gebreke waarvan de afnemer uit hoofde van de gestelde gebreken geen enkel recht meer jegens leverancier heeft en geldend kan maken.
11.4 Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Hetgeen in artikel 14 is bepaald ter zake betaling is onverkort van toepassing. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier aan leverancier worden geretourneerd.
11.5 Indien de constatering van de afnemer van een gebrek in hetgeen aan de afnemer is geleverd juist is, en de afnemer heeft daarover tijdig gereclameerd, heeft de afnemer pas eerst nadat het gebrek tweemaal is getracht te herstellen recht op vervanging van de goederen die met een gebrek zijn behept. Alleen indien herstel of vervangen niet mogelijk is, heeft afnemer recht op een credit van het in rekening gebrachte bedrag, zulks uitsluitend ten aanzien van de goederen die niet zijn conform hetgeen is overeengekomen. Afnemer heeft geen recht op (vervangende) schadevergoeding. De desbetreffende goederen dienen in de oorspronkelijke staat ter beschikking van de leverancier te worden gesteld.
11.6 Leverancier restitueert geen vergoeding voor en aanvaardt geen retourzendingen van producten door de afnemer, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is toegestaan door leverancier en de retourzending geschiedt conform de door leverancier gestelde voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van leverancier geschiedt transport en opslag voor rekening en risico van afnemer.
11.7 Enig recht op herstel van gebreken, vervanging van de goederen die met een gebrek zijn behept, dan wel een credit, kan enkel ontstaan na retourzending van de goederen die naar de mening van de afnemer niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst en nadat de leverancier de juistheid van de klachten van de afnemer heeft kunnen controleren.
11.8 Afnemer is verplicht deel te nemen aan de bewaking van de veiligheid van de op de markt gebrachte producten, zulks door het stipt en volledig in acht nemen van de daarvoor geldende wet- en regelgeving alsmede zulks door het stipt en volledig in acht nemen van alle daarvoor door leverancier gegevens instructies, aanwijzingen en bevelen. Indien een product-recall noodzakelijk is, is afnemer verplicht stipt en volledig en zonder enig voorbehoud daaraan zijn medewerking te verlenen conform de instructies, aanwijzingen en bevelen van leverancier.
11.9 Afnemer draagt er zorg voor dat zij de juiste procedure heeft geregeld en vastgelegd om stipt en volledig aan de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen te kunnen voldoen.
11.10 Reclames op geleverde gebruikte goederen worden door leverancier niet in behandeling genomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Reclames op geleverde goederen hebben geen invloed op reeds eerder geleverde goederen noch op te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden overgedragen ter uitvoering van één en dezelfde overeenkomst.
11.11 Klachten over gebreken worden door leverancier niet in behandeling genomen indien afnemer niet op stipte wijze zijn betalings- en andere verplichtingen nakomt jegens leverancier.


Artikel 12: Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan leverancier toe te rekenen omstandigheden die redelijkerwijze geacht moeten worden de gehele of gedeeltelijke of tijdige nakoming van de overeenkomst in de weg te staan, waaronder mede wordt begrepen het geval dat leverancier de hem door zijn leverancier verkochte zaken niet of niet tijdig ontvangt. In geval van overmacht stelt leverancier afnemer hiervan onverwijld in kennis.
12.2 In geval van overmacht aan de zijde van de leverancier is de leverancier niet jegens de afnemer aansprakelijk voor het feit dat hij niet in staat is de overeenkomst deels dan wel geheel na te komen. In dat geval heeft de leverancier het recht c.q. de bevoegdheid de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, dit laatste gelet op de gevolg van de overmacht, te ontbinden dan wel door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel een beroep te doen op opschorting van zijn verplichtingen zolang als de overmachtsituatie voortduurt, zulks zonder dat de afnemer uit dien hoofde jegens leverancier enig recht heeft dan wel te gelde kan maken zoals, doch niet uitsluitend, rechten op schadevergoeding en vergoeding van (rente)kosten. Indien de leverancier een beroep doet op opschorting van zijn verplichtingen, is de afnemer gehouden – na het einde van de overmachtsituatie – de overeenkomst onverkort na te komen. Een beroep op opschorting is niet mogelijk, indien de overmachtsituatie definitief is en zulks door een onafhankelijke deskundige is bepaald.
12.3 In geval van opschorting van de overeenkomst door leverancier wegens tijdelijke overmacht, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, noch om naderhand de prestatie van leverancier of de betaling aan leverancier te weigeren.
12.4 Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen, tenzij hetgeen is geleverd geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 13: Wettelijke voorschriften
13.1 De zaken zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.
13.2 Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften in werking treden, waarvan van tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende zaken zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien leverancier bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal hij verplicht zijn deze ter kennis van de afnemer te brengen.


Artikel 14: Garantie
14.1 Met inachtneming van de navolgende bepalingen garandeert leverancier de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde - nieuwe - zaken uitsluitend overeenkomstig de garantie van de fabrikant of derden waarvan hij zelf de zaken heeft gekocht en wel in die zin dat hij onderdelen of materialen waaraan gedurende de tijd waarvoor de fabrieksgarantie geldt, uit hoofde van een ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen of vervangen, zulks te zijner keuze. De fabrieksgarantievoorwaarden zullen tevoren of bij de levering door leverancier aan afnemer overhandigd worden of op verzoek van afnemer aan hem toegezonden worden.
14.2 Afnemer verplicht zich om de geleverde goederen te gebruiken overeenkomstig de daarvoor geldende gebruiksaanwijzing.
14.3 Afnemer is verplicht, op straffe van verval van de garantieverplichting van leverancier, een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking per aangetekend schrijven ter kennis van leverancier te brengen. Afnemer is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover leverancier zulks verlangt, het betrokken onderdeel vrachtvrij aan leverancier terug te zenden. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van leverancier.
14.4 De garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer respectievelijk zijn personeel of daarmee gelijk te stellen derden, de zaken niet conform de aanwijzingen en voorschriften of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld, indien afnemer de zaken voor andere dan de normale bedrijfsuitoefening waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend of indien afnemer zonder schriftelijke toestemming van leverancier herstellingen of veranderingen door anderen dan leverancier heeft laten verrichten.
14.5 De garantieverplichting van leverancier vervalt indien afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Afnemer heeft niet het recht betaling te weigeren of op te schorten op grond dat leverancier zijn garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.
14.6 Indien afnemer gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van leverancier verricht of door anderen laat verrichten, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van leverancier.
14.7 In geval leverancier zijn garantieverplichting niet nakomt is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat afnemer de leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen leverancier alsnog aan zijn garantieverplichting zal kunnen voldoen.
14.8 Van de garantie als bedoeld in dit artikel is verder uitgesloten het gebruik van geleverde motoren in voertuigen met minder dan vier wielen, waaronder motorfietsen en tevens karts, luchtvaartproducten en ATV's. Ook is de garantie niet van toepassing in het geval de geleverde motoren worden gebruikt bij wedstrijdevenementen.


Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de nakoming van de in artikel 14 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichting.
15.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
15.3 In geval de afnemer geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in verhouding met de afnemer is uitgesloten.
15.4 Schadeaanspraken (inbegrepen letselschadeaanspraken) in verband met de verwerking van producten van leverancier in voertuigen met minder dan vier wielen, waaronder motorfietsen en tevens karts, luchtvaartproducten en ATV's van afnemer zelf, van derden of gebruikers van de hiervoor genoemde voertuigen en producten worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van vergoeding. Uitgesloten van vergoeding zijn ook aanspraken die voortvloeien uit het gebruik van producten van leverancier bij wedstrijdevenementen.
15.5 In het geval de afnemer producten van leverancier verwerkt in eigen producten of fabrikaten gaat daarmee de aansprakelijkheid voor het door leverancier geleverde product over op de afnemer die leverancier ter zake uitdrukkelijk dient te vrijwaren.
15.6 Indien de leverancier aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is de aansprakelijk stellende partij verplicht eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde goederen en/of zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, een en ander in verhouding tot de aard van het product.
15.7 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geval van een eventuele aansprakelijkheid van de leverancier een op hem rustende verplichting tot schadevergoeding te alle tijde beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier wordt uitbetaald.
15.8 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht op de leverancier één jaar nadat de tekortkoming ter kennis van de afnemer is gekomen of wordt geacht redelijkerwijs bij de afnemer bekend te zijn geworden.


Artikel 16: Betaling, incasso, opeisbaarheid en zekerheid
16.1 Afnemer is gehouden de facturen van leverancier binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn integraal betaald te hebben. De betalingstermijn betreft een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling van de facturen van leverancier is afnemer van rechtswege in verzuim. Leverancier bepaalt zelfstandig de betalingstermijnen. Daarvan afwijkende, door de afnemer gehanteerde termijnen worden niet geaccepteerd, behoudens indien partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveranties zonder korting.
16.2 De volledige vordering tot betaling van leverancier op afnemer is onmiddellijk opeisbaar als:
a) een betalingstermijn is verstreken;
b) een faillissement of surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;
c) beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
d) afnemer overlijdt, diens vennootschap of onderneming wordt ontbonden of geliquideerd;
e) jegens of namens afnemer het verzoek wordt gedaan om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering op grond van de “Wet schuldsanering natuurlijke personen” of om onder curatele te worden gesteld.
16.3 Contante betalingen kunnen uitsluitend rechtsgeldig geschieden zonder aftrek van korting of schuldvergelijking onder rembours, al dan niet ten kantore van de leverancier binnen de gestelde betalingstermijn, met verstrekking aan afnemer van een kwitantie.
Niet contante c.q. girale/bancaire betalingen kunnen uitsluitend rechtsgeldig geschieden door overmaking op een door de leverancier (al dan niet op de factuur) aangegeven bankrekeningnummer van de leverancier binnen de gestelde betalingstermijn.
16.4 In geval van niet tijdige of niet volledige prestatie door leverancier wordt de verplichting van afnemer tot betaling niet opgeschort, met dien verstande dat leverancier in geval van beëindiging wegens overmacht op de voet van artikel 12, het gedeelte van de koopprijs dat afnemer reeds heeft betaald, zal terugbetalen.
16.5 Bij overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer van rechtswege onmiddellijk in verzuim en is afnemer een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties (ex. Art. 6:119a BW) over het volledige factuurbedrag vermeerderd met 1% (zegge: één procent) per maand.
16.6 Door de afnemer verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente, (incasso-)kosten en boetes, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
16.7 Afnemer heeft nimmer de bevoegdheid betaling van verschuldigde bedragen deels dan wel geheel op te schorten dan wel over te gaan tot verrekening van verschuldigde bedragen met bedragen die afnemer meent van leverancier te vorderen te hebben, zulks behoudens in die gevallen dat uit een onherroepelijke rechterlijke uitspraak blijkt van de juistheid van de vorderingen van afnemer en voor het overige is voldaan aan de wettelijke vereisten voor opschorting en/of verrekening.
16.8 Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van afnemer. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,= (zegge: tweehonderd vijftig euro), zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden geleverd van de gemaakte buitengerechtelijke kosten.
16.9 Indien leverancier aantoont hoger kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is afnemer het meerdere eveneens aan leverancier verschuldigd.
16.10 Afnemer is voorts aan leverancier alle door de leverancier gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, deurwaarderskosten en griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij leverancier in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.
16.11 Indien er gerede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de nakoming van zijn (leverings-)verplichtingen op te schorten totdat afnemer op verzoek en ten genoegen van de leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn (betalings-)verplichtingen uit de overeenkomst. Als afnemer daar niet binnen redelijke termijn aan voldoet, is afnemer van rechtswege in verzuim en heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op afnemer te verhalen. De afnemer is aansprakelijk voor de door de leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade


Artikel 17:Tekortschieten afnemer en gevolgen
17.1 Indien afnemer jegens leverancier tekortschiet in de nakoming van enige verplichting (onverminderd het bepaalde in artikel 15), waaronder – doch niet uitsluitend – een betalingsverplichting, zijn alle vorderingen van leverancier op afnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel met onmiddellijke ingang door middel van opzegging te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks met het behoud van alle mogelijke rechten, waaronder het recht op schadevergoeding in de ruimste zin van het woord.
17.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals – doch niet uitsluitend – dat bij afnemer beslagen zijn gelegd, dan wel dat afnemer in betalingsmoeilijkheden verkeert, zulk onder meer jegens derden, dan wel indien afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel indien jegens afnemer een faillissementsverzoek aanhangig is, dan wel indien afnemer in staat van faillissement is verklaard, dan wel indien afnemer onder curatele is gesteld, of door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, heeft leverancier het recht de door afnemer aan leverancier verschuldigde bedragen direct opeisbaar te stellen, alsmede heeft leverancier alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel door middel van opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks met behoud van alle rechten, waaronder het recht op schadevergoeding in de ruimste zin van het woord.
17.3 Indien leverancier afnemer bij of na het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd (aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer en deze zekerheid blijft uit, dan wel is onvoldoende, dan heeft leverancier het recht de door afnemer aan leverancier verschuldigde bedragen direct opeisbaar te stellen, alsmede heeft leverancier alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel door middel van opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks met behoud van alle rechten, waaronder het recht op schadevergoeding in de ruimste zin van het woord.
17.4 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van leverancier kan worden gevergd, dan is leverancier bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat alsdan voor leverancier enige aansprakelijkheid zal ontstaan jegens afnemer.
17.5 Indien leverancier voor de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van derden, waaronder bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – (toe)leveranciers, en de leverancier als gevolg van die afhankelijkheid van derden tijdelijk, dan wel definitief niet in staat is de overeenkomst geheel, dan wel gedeeltelijk na te komen, is hetgeen hiervoor in lid 4 van dit artikel is bepaald van overeenkomstige toepassing.


Artikel 18: Verkoop en levering via webshop
18.1 De in de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn onverkort van toepassing indien leverancier producten aan afnemer verkoopt en levert via haar website c.q. webshop op www.motorsnelco.nl, dan wel via enige andere aan leverancier gelieerde website of webshop.
18.2 Voor fouten en afwijkingen van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, prestaties, resultaten, rendementen, modellen en overige gegevens die door leverancier worden verstrekt als in het vorige lid van dit artikel bepaald is de leverancier niet aansprakelijk.


Artikel 19: Wijziging van de voorwaarden
Leverancier is bevoegd wijzigingen in de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door leverancier aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden, al dan niet digitaal, door leverancier aan afnemer.


Artikel 20: Mededelingen
20.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in het volgende lid van dit artikel), dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan. Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook worden voldaan met gebruikmaking van e-mail.
20.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door afnemer moeten per aangetekend schrijven worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding moet de gronden daarvoor duidelijk aangeven.

Artikel 21: Toepasselijk recht
21.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als eventuele toekomstige internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.


Artikel 22: Geschillenbeslechting
22.1 Alle geschillen tussen afnemer en leverancier zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad (rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad), zulks ook indien afnemer een niet in Nederland gevestigde partij is.
22.2 Leverancier blijft te allen tijde bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


Emmeloord, 24 november 2014

Motor Snelco BV
voor deze:


M. Gerritsen
Directeur.